Over het Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort


Wie zijn we
Het netwerk bestaat uit actieve, betrokken bewoners van de binnenstad (Stadskern en Zonnehof) die opkomen voor de belangen van binnenstad bewoners, de leefbaarheid willen vergroten en zoveel mogelijk binnenstad bewoners willen activeren om mee te praten over alles wat er speelt in de binnenstad. Het BBN heeft een website: bbn-amersfoort.nl, een facebook pagina en een nieuwsbrief die zes keer paar jaar verschijnt, waarvan drie keer huis aan huis.

De wijk
De historische binnenstad is een andere wijk dan de meeste woonwijken door een veel grotere menging van functies als werken, ondernemen, horeca, evenementen winkelen, kantoren én wonen. Een groot deel is beschermd stadsgezicht wat behouden moet worden maar zeker ook zijn beperkingen heeft. Logistieke bevoorrading, verkeer en parkeren, vormen een grote uitdaging en sociale veiligheid en cohesie is minder vanzelfsprekend. Er zijn wel buurten, maar door de doorsnijdingen met commerciële assen als winkelstraten is er minder een echt wijkgevoel.

Wat doen we
Het streven van het BBN is om de binnenstadsbewoners een eigen stem te geven. Weten wat er speelt in onze binnenstad en er zorg voor dragen dat bewoners betrokken worden. De BBN heeft een vaste kern van actieve bestuursleden en een aantal werkgroepen gericht op de onder andere de volgende onderwerpen:

Bevorderen van de sociale cohesie in de binnenstad
Bevorderen van de sociale cohesie gebeurt oa. via de buurtbudgetten (BBN werkgroep buurtbudget), en het bemiddelen in vraag en aanbod voor hulp en activiteiten vóór en dóór buurtbewoners via de BBN werkgroep Goeie Buren. Ook kennismaken met nieuwe bewoners hoort hierbij (BBN werkgroep Nieuwe bewoners).

Bevorderen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving
Hoe maken we onze stad schoner en leefbaarder, maar ook het vergroenen van de binnenstad waar de BBN werkgroep Groen al succesvol initiatieven heeft ontplooid (geveltuinen, plantenruilbeurzen).

De BBN werkgroep Openbare ruimte houdt onder andere het verkeersbeleid, de visie stadshart van de gemeente nauwlettend in het oog en is actief betrokken. Ook de inrichting van de pleinen en stegen in de binnenstad heeft de aandacht van de werkgroep.

Door de BBN werkgroep Duurzaam Wonen kijkt naar de mogelijkheden voor energiebesparing door zonnepanelen. Dat is lastig in een beschermd stadsgezicht. De werkgroep onderzoekt daarom welke mogelijkheden er zijn om gemeenschappelijk zonnepanelen te leggen op een groot plat dak.

Helpt het wat het BBN doet?
De afgelopen jaren zijn de buurtbudgetten met succes ingezet voor vergroening en onttegeling van de binnenstad. Dat geldt ook voor projecten die sociale cohesie in de binnenstad stimuleren: bijvoorbeeld de seniorentafel. Vroeger peilden we wat de bewoners bezig hield via thema-avonden. Een manier om dat nu te gaan doen zijn burgerberaden. We zouden bijvoorbeeld een burgerberaad willen stimuleren over verduurzaming en isolatie van de monumentale panden in onze binnenstad.

We worden regelmatig uitgenodigd om te participeren in allerlei (semi-) gemeentelijke clubs, zoals het Binnenstadoverleg, het OBA (Ondernemersoverleg Binnenstad Amersfoort als een van de deelnemers) en burgerinitiatieven (bijvoorbeeld van Ring naar Park). Eerlijk gezegd bekruipt ons wel eens het gevoel dat we als vrijwilligersclub te lichtgewicht zijn, dat we soms geen deuk kunnen maken in een pakje boter en teveel als klapvee dienen binnen participatietrajecten van de gemeente. We hebben daarom de laatste jaren onze banden met clubs, die meer zwaargewicht zijn, aangetrokken. Te weten: Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite (veel stedenbouwkundige expertise en 'geheugen' van de bebouwde stad), Stichting SGLA Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort, die met goed onderbouwde alternatieve oplossingen voor stedelijke problemen komen aanzetten en die wanneer niets anders meer helpt procederen tot aan de Raad van State. We participeren in en denken mee in allerlei werkgroepen met betrekking tot o.a. Terrasbeleid, Zonnepanelen, Positieve Gezondheid. Dat doen we graag samen met onze partners. Bij de plannen voor de verbouwing van Suncourt op de Zonnehof trekken we samen op met Forum Flehite en SGLA. We schrijven kritische notities over hoogbouw en kapvergunningen naar de gemeente en stemmen dat af met onze partners.

Bij de Stadsgesprekken, een initiatief van de nieuwe coalitie, zijn we inmiddels ook aangehaakt. De banden met Indebuurt033, een professionele club met buurtregisseurs en welzijnswerkers, zijn inmiddels ook prima.

We zouden onszelf meer willen presenteren bij De Ronde, maar dat kan eigenlijk pas wanneer we twee of drie - jongere - bewoners kunnen vinden om mee te doen met het BBN. Voor een kleine club vrijwillgers verzetten we best veel werk. De meesten van ons doen dit werk al heel lang.

Tenslotte: we bezinnen ons op de vraag hoe wij de maandelijkse vergaderingen ook weer meer een inloopspreekuur voor bewoners van de binnenstad zouden kunnen maken. Dat is altijd de bedoeling geweest maar bewoners weten ons niet voldoende te vinden. Daarbij willen we de BBN Nieuwsbrief gebruiken en een podium bieden aan onze partners, onze werkgroepen en mondige binnenstad bewoners die hun zegje willen doen of die meningen willen peilen bij mede bewoners. Dus niet een nieuwsbrief voor binnenstad bewoners maar meer door binnenstad bewoners. Het is goed om kunstenaars te interviewen maar laten we daarnaast ook een antiquair interviewen die last heeft van uitgaansoverlast en een dame die haar middeleeuwse huis niet geisoleerd krijgt.


Vergaderingen

De bijeenkomsten van het BBN vinden meestal op de derde dinsdag van de maand plaats in de 'Rooie Cent', vanaf 20.00 uur. Tijdens de vergaderingen kunnen alle bewoners van de stad onderwerpen die betrekking hebben op de binnenstad aan de orde stellen en bespreekbaar maken. Zo nodig kan vervolgens actie gevraagd worden van de gemeente Amersfoort, de gemeenteraad of andere instanties.

Het Binnenstad Bewoners Netwerk wil fungeren als aanspreekpunt voor de gemeente en participeren in meningvormende bijeenkomsten over de binnenstad en in die hoedanigheid ook deelnemen aan platforms die de gemeente heeft ingesteld om de leefbaarheid van de binnenstad te bewaken. Daarom heeft het Binnenstad Bewoners Netwerk ook regelmatig contact met gemeentelijke instanties die de leefbaarheid bevorderen. Denk hierbij aan de wijkpolitie, de wijkopzichter, ROVA, verkeersdeskundigen en Eemfors.

Lees hier verder over de geschiedenis van het Binnenstad Bewoners Netwerk en hier vindt u een kaart van de binnenstad van Amersfoort. Het Binnenstad Bewoners Netwerk zet zich in voor de bewoners van dit gebied.

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.